Nakládání s osobními údaji

Shrnutí

 • Vaše osobní údaje držíme v databázi, jednoduše proto, abychom s vámi mohli komunikovat. Říkáme tomu adresář a přístup na webu do něj mají všichni registrovaní (i bývalí) členové.
 • Kromě osobních údajů ještě evidujeme docházku, bodování, plnění zkoušek, placení příspěvků a další drobnosti související s chodem oddílu.
 • Na akcích samozřejmě fotíme a fotky z akcí pak zveřejňujeme na webu. Členové na fotkách jsou veřejně neidentifikovaní, ale pro potřeby docházky a archivu jsou interně identifikovaní.
 • Píšeme také kroniky, kam lepíme i fotky.
 • Uchováváme i údaje o bývalých členech, protože věříme, že více než 40 letá tradice oddílu stojí mimo jiné na kontaktech s bývalými členy. Nemáme však problém na vyžádání údaje z databáze bez prodlení smazat, pokud to nenaruší náš oprávněný archivní zájem.
 • Pokud máte dotaz nebo problém, kontaktuje prosím navigátora sdružení, jistě vymyslíte vhodné řešení.

Detailní informace

ARGO z.s. uchovává o svých členech následující informace:

 • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, datum narození, které jste nám poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto člena.
 • Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo a to nejen člena, ale v případě nezletilých i jejich rodičů; tyto informace sbíráme od vás jen za účelem efektivní komunikace mezi sdružením a jeho členy
 • Informace o vašem členství - členství a funkce v oddíle, informace o zaplacených členských příspěvcích, účast ve volených orgánech ARGO z.s. Informace o vaší činnosti ve sdružení - zejména účast na akcích, splněné zkoušky, bodování.
 • Informace o přístupech na web - zde můžou být nahrávány do počítače člena cookies, které ho identifikují, můžou být shromažďovány údaje o IP adrese, přihlášení, odhlášení a jiné aktivitě na webu.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti ARGO z.s., tedy organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • Pokud jste členy vedení ARGO z.s., jsou vaše telefonní číslo a e-mailová adresa publikovány na webových stránkách ARGO z.s.. ARGO z.s. pořizuje zápisy z akcí sdružení, včetně účasti členů.
 • Na akcích, které pořádá, pořizuje ARGO z.s. fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. ARGO z.s. považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako archiv a dokumentaci aktivit sdružení.
 • ARGO z.s. vede kroniku své činnosti. Do této kroniky jsou zaznamenávány zápisy z akcí, včetně fotodokumentace. ARGO z.s. považuje vedení kroniky za archiv a za svůj oprávněný zájem.
 • ARGO z.s. vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči ARGO z.s.

Kde vaše údaje držíme?

 • ARGO z.s eviduje naprostou většinu údajů v internetové databázi. Přístup do databáze mají všichni členové vedení ARGO z.s., další pověření členové a správci webu. Každý člen ARGO z.s. může aktualizovat na webu své údaje. Členové vedení mohou upravovat údaje v celé databázi.
 • Ve fyzických kronikách, které se nacházejí většinou zamčené v klubovně a ke kterým mají přístup členové spolku.
 • Na papírových přihláškách, které jsou uložené v uzamykatelné skříňce v klubovně spolku a ke kterým má přístup vedení spolku.
 • V digitální podobě na webu jak ve veřejné části (digitální kronika, účast, fotografie), tak v neveřejné části (identifikační, kontaktní a jiné výše popsané údaje).
 • V účetnictví jsou platby přiřazeny k jménům členů.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 • ARGO z.s. ukládá osobní údaje svých členů po dobu trvání členství ve sdružení.
 • Veřejně přístupné kontaktní údaje na vedení ARGO z.s. na webových stránkách jsou odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení vašeho mandátu
 • Informace o vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech jsou drženy dle platných zákonů a nařízení, tedy po dobu , kdy může být účetnictví ARGO z.s. předmětem finanční kontroly a po uplynutí této doby můžou anonymizovány a archivovány.
 • Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních a kontaktních údajů) a digitální a papírovou podobu kronik drží ARGO z.s. po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány subjektům mimo členů ARGO z.s. a badatelů v oblasti historie. Možnost udržovat kontakt s bývalými členy považuje ARGO z.s. za svůj oprávněný zájem.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 • Pro činnost ARGO z.s. potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.
 • V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze schůzek a kroniky ARGO z.s. považujeme zpracování informací za oprávněný zájem ARGO z.s. Při porovnání oprávněnosti zájmů ARGO z.s. a újmy, které se vám, jako členům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že ARGO z.s. je oprávněno tyto činnosti vykonávat.

Komu vaše údaje předává ARGO z.s.?

 • Jméno, příjmení a datum narození členů jsou předávány organizacím, které pro nás pořádají akce nebo nám umožňují využívat jejich zařízení a je nutné tyto údaje nahlásit pro jejich konání.
 • Státním a soukromým subjektům, od kterých čerpáme příspěvky a dotace, pokud jsou údaje nutné k důkazu o účasti na akcích.

Vaše práva

 • Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.
 • Bývalí členové ARGO z.s. mají právo, aby všechny jejich údaje byly smazány z digitální databáze. V tom případě kontaktujte vedení ARGO z.s. nebo správce webu.